SAAF RM Coupons

Giá : Liên hệ

SAAF Reactivity Monitoring Coupons – Phiếu giám sát khả năng phản ứng của SAAF (CÔNG NGHỆ GIÁM SÁT PHẢN ỨNG THỤ ĐỘNG)

  • Công cụ điều tra, đánh giá hiệu suất của bộ lọc khí
  • Có khả năng phân tích sự tồn tại và ảnh hưởng của các loại hợp chất (hợp chất lưu huỳnh, hợp chất clo, hợp chất tạo thành màng oxit và ẩn số)
  • Định lượng khả năng phản ứng của môi trường trên mỗi ISA-71.04-2013 và các tiêu chuẩn có liên quan
  • Có nhiều phiên bản để phù hợp với yêu cầu hoạt động của các ứng dụng khác nhau